Regulamin sklepu internetowego

§1

Strony transakcji

1. Sprzedającym jest firma TauRIS Polska Waldemar Schneider, Andrzej Kontny, Krzysztof
Kontny Spółka Jawna z siedzibą w Krapkowicach ul. Konopnickiej 4 , NIP 1990010698 ,
REGON 532422730, wpisana w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000301880.

Numer rejestrowy BDO: 000438427

2. Nabywcą w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna
zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski i posiadająca zdolność do
czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

§2

Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są towary wymienione w ofercie sklepu internetowego przedstawionej na stronie www.tauris.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny widniejąca na stronach internetowych sklepu www.tauris.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy. Koszty dostawy to koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

3. Wszystkie towary są nowe, oryginalnie zapakowane, objęte gwarancją producenta lub dystrybutora oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.tauris.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej, faksu oraz telefonicznie w godzinach 10-18 w dniach od poniedziałku do piątku, w soboty w godzinach10-14.

2. Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne posiadanie konta klienta w sklepie internetowym www.tauris.pl, wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w regulaminie z podaniem wszystkich niezbędnych informacji. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę produktu, numer katalogowy produktu, ilość sztuk, formę płatności. W przypadku firm dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.

3. Sklep internetowy www.tauris.pl potwierdza zarejestrowanie zamówienia klienta w systemie w ciągu jednego dnia roboczego przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku trudności z zarejestrowaniem zamówienia w systemie z winy klienta (nieprawidłowe dane kontaktowe) zamówienie po 5 dniach roboczych uważa się za niezłożone. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy produktu, numeru produktu, ilości sztuk, ceny produktu, kosztów dostawy, sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty, miejsca dostawy.

4. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

§4

Formy płatności

1. Za pobraniem. Płatność gotówką podczas odbioru towaru kurierowi.

2. Przedpłata – przelew bankowy. Po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy TauRIS Polska Sp.j.. Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 89 1050 1487 1000 0022 7764 1102

3. W przypadku towarów nietypowych, rzadko sprzedawanych firma TauRIS Polska Sp.j zastrzega sobie prawo do wyłączenia z dostępnych form zapłaty płatności za pobraniem.

§5

Dokumenty sprzedaży

Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.tauris.pl jest paragon lub faktura VAT.
Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6

Dostawa i odbiór towaru

1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem puntku. 2, wynosi maksymalnie 10 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 , w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji, z zastrzeżeniem puntku 3, nie może być dłuższy niż 60 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Przy dostawie kurier nie posiada obowiązku wnoszenia przesyłek nadanych jako paletowe.

5. Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera w terminie 5 dni Kupujący powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.

§7

Odstąpienie Konsumenta od Umowy - zwrot towaru

1. Jeżeli Konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym, to zgodnie z polskim prawem Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru. Zgodnie z Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów, Klientowi, który zakupił towar poza siedzibą przedsiębiorstwa lub na odległość (poprzez internet) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Konsument ma obowiązek do zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie zgodnie z Art. 34 ust. 2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

Zwracany towar z dokumentem sprzedaży należy wysłać do : TauRIS Polska Waldemar Schneider, Andrzej Kontny, Krzysztof Kontny Spółka Jawna; 47- 300 Krapkowice; ul. Konopnickiej 4 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy (TauRIS Polska Waldemar Schneider, Andrzej Kontny, Krzysztof Kontny Spółka Jawna) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Sprzedawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia ma prawo negocjować z Konsumentem jego żądania i zaproponować lepsze rozwiązanie reklamacji z tytułu rękojmi.

2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określona usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

3. Reklamację można złożyć drogą mailową. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania. Pismo reklamacyjne można też przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z przedstawieniem żądania reklamacji z tytułu rękojmi należy załączyć do pisma dokument poświadczający zawarcie transakcji. Może to być jeden z poniższych dokumentów: dokument fiskalny; oświadczenie świadków o dokonaniu zakupu; wydruk z ROR Konsumenta; e-mail lub inna korespondencja ze Sprzedawcą. Sprzedawca rozpatrzy pismo reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

4. WYMIANA LUB NAPRAWA TOWARU Konsumentowi przysługuje prawo do wymiany lub naprawy towaru. Sprzedawca może odmówić spełniania żądania wymiany towaru w przypadku gdy opcja ta będzie niemożliwa do zrealizowania np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego towaru. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy towaru w przypadku gdy produkcja określonych części zamiennych została zaprzestana lub naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy towaru Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Jednocześnie Klient cały czas ma prawo do zmiany swego żądania w celu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia należytych czynności związanych z wymianą lub naprawą towaru w okresie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru do siedziby TauRIS Polska Waldemar Schneider, Andrzej Kontny, Krzysztof Kontny Spółka Jawna; 47-300 Krapkowice; ul. Konopnickiej 4. na koszt Sprzedawcy.

5. OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY Konsumentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przy zachowaniu dwóch poniższych warunków.
a) Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy gdy wada ma charakter istotny.
b) Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego). Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji z tytułu rękojmi dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę o czym powiadomi Konsumenta, ma on bowiem prawo wyboru czy dany towar ma być naprawiony lub wymieniony. Przy czym zmiana propozycji Sprzedawcy nie będzie możliwa w przypadku gdy jedna z opcji będzie nie możliwa do spełnienia przez Sprzedawcę – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru oraz w przypadku gdy żądanie wymiany całego urządzenia na nowe będzie generowało nadmierne koszty dla Sprzedawcy przez co rozumieć należy wymianę urządzenia na nowe, jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości. Konsumentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku gdy Sprzedawca nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru bez znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę.
c) Koszt związany z przesyłką pokrywa Sprzedawca

§9

Reklamacja na podstawie gwarancji

1. Gwarantem towarów dystrybuowanych w sklepie stacjonarnym i poprzez internet jest: TauRIS Polska Waldemar Schneider, Andrzej Kontny, Krzysztof Kontny Spółka Jawna 47-300 Krapkowice; ul. Konopnickiej 4 Chyba, że oświadczenie gwarancyjne dostarczone wraz z towarem stanowi inaczej. Czas trwania gwarancji jest regulowany poprzez właściwy dla towaru dokument gwarancyjny. Dokument ten jest każdorazowo dołączany do danego towaru przy sprzedaży. Konsument przed zakupem towaru może otrzymać informację o długości trwania okresu gwarancyjnego od Sprzedawcy oraz z karty katalogowej lub z instrukcji obsługi, które to opublikowane są na stronie internetowej sklepu, a w przypadku posiadania już towaru z posiadanego dokumentu gwarancyjnego.

2. Konsument składający reklamację na podstawie udzielonej gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancji. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

§10

Postanowienia końcowe

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego regulaminu.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.tauris.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie przetwarzanie danych osobowych przez firmę TauRIS Polska Sp.j w celu realizacji umowy, w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami).

3. Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.tauris.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza zawarcia umowy kupna sprzedaży a jedynie ofertę kupna określonych towarów.

5. W przypadku gdy Klient jest konsumentem umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na adres wskazany przez Klienta.

6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm znajdujące się w sklepie internetowym www.tauris.pl stanowią wyłączną własność tychże firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

7. Wszelkie dane techniczne i specyfikacje prezentowane w sklepie internetowym www.tauris.pl pochodzą z oryginalnych materiałów producentów i firma TauRIS Polska Sp.j nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez producenta oraz zastrzega sobie prawo do błędu.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, nie dotyczą konsumentów.

9.W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego
Cały regulamin oraz formularz zwrotu
Produkt dodany do koszyka